Získejte certifikaci

Poslední aktualizace: 5. 10. 2016

Naše webové stránky

Vítejte na webových stránkách Align (dále jen „Webové stránky“), které provozuje společnost Align Technology, BV (dále v těchto Podmínkách užívání jen „Align“, příp. zájmeno „my“ a všechny jeho tvary).  Jsme společnost registrovaná v Amsterdamu v Nizozemsku pod identifikačním číslem 34207531.

Prosím přečtěte si pečlivě tyto podmínky týkající se užívání Webových stránek. Přístupem k informacím a/nebo materiálům na těchto Webových stránkách nebo jejich užíváním či stahováním souhlasíte, že budete dodržovat a že se na vás budou vztahovat níže uvedené podmínky (dále jen „Podmínky užívání“). Pokud s Podmínkami užívání nesouhlasíte, prosíme vás, abyste tyto Webové stránky neužívali (případně ani jakékoliv materiály na nich obsažené).

Je třeba uvést, že na užívání některých částí těchto Webových stránek se mohou vztahovat jiná oznámení týkající se vlastnických a autorských práv. V případě, že tomu tak bude, budete požádáni, abyste si tato oznámení přečetli a potvrdili, že s nimi souhlasíte, než do dané části přejdete. 

Upozorňujeme, že tyto Podmínky užívání můžeme dle potřeby měnit. Pokud k tomu dojde, změny budou zveřejněny na Webových stránkách, proto změny prosím průběžně sledujte. Používáním Webových stránek poté, co budou změny provedeny, se má za to, že s aktualizovanou verzí Podmínek užívání vyjadřujete souhlas. Datum nahoře této stránky označuje, kdy byly tyto Podmínky užívání naposled aktualizovány.   

1. Prohlášení o vyloučení lékařské odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na těchto Webových stránkách včetně informací týkajících se zubů, onemocnění a zdravotního stavu, produktů a léčby jsou pouze informativního charakteru. Tyto informace nelze považovat za úplné a nemají nahradit návštěvy lékaře, telefonické rozhovory, konzultace nebo rady profesionálního lékaře či informace uvedené na obalu produktu či etiketě.

Informace získané během užívání těchto Webových stránek nejsou vyčerpávající a nevztahují se na všechny nemoci a choroby či jejich léčbu. Uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a jejich použití je na vaše vlastní riziko.

Nikdy byste neměli neposkytnout stomatologické či lékařské poradenství nebo odložit jeho poskytnutí na základě něčeho, co si na Webových stránkách přečtete, a informace na Webových stránkách obsažené byste neměli používat k diagnóze stomatologického či zdravotního problému ani k předepisování jakýchkoliv léčiv.

2. Užívání obsahu Webových stránek

Práva duševního vlastnictví na Webových stránkách (včetně např. obchodních známek) a autorská práva na veškeré materiály, které jsou uchovávány, vystaveny nebo zpřístupněny prostřednictvím Webových stránek jsou naším majetkem nebo nám jsou poskytnuty na základě licence od třetích stran (dále jen „Obsah“).  Všechna tato práva nám jsou vyhrazena poskytovateli licence.

Bez našeho písemného souhlasu vám není povoleno Obsah sdílet, měnit, kopírovat, reprodukovat, znovupublikovat, nahrávat, zveřejňovat, předávat, distribuovat, prodávat, pronajímat, veřejně vystavovat či předvádět, upravovat, adaptovat nebo vytvářet díla od něj jakýmkoliv způsobem odvozená.

Rovněž vám nedáváme svolení Webové stránky a Obsah využívat nebo navštěvovat pro komerční účely.

Bez ohledu na to můžete vybrané části Webových stránek zobrazovat, užívat, stahovat a tisknout čistě pro svou osobní nekomerční informativní potřebu za předpokladu, že Obsah nebudete znovu publikovat a že veškerá autorská práva, obchodní značky, služební značky, přisouzení díla, patenty a další informace o vlastnických právech zůstanou nedotčeny a přiznány.

3. Chování uživatele

Upozorňujeme, že je vaší zodpovědností učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, abyste měli k našim Webovým stránkám přístup, včetně zajištění vybavení a internetového připojení, aby vaše zařízení mělo k Webovým stránkám přístup. Dále zodpovídáte za to, že veškeré osoby, které prostřednictvím vašeho internetového připojení Webové stránky navštíví, jsou s těmito Podmínkami užívání a veškerými dalšími případnými podmínkami, jež vám byly sděleny, seznámeny a dodrží je.

Užíváním Webových stránek slibujete následující:

 • nebudete Webové stránky užívat nebo navštěvovat z jakéhokoliv nezákonného či podvodného důvodu;
 • nebudete Webové stránky užívat nebo navštěvovat za účelem napodobení jakékoliv fyzické či právnické osoby nebo za účelem klamavého tvrzení či jakéhokoliv jiného zkreslení jejího vztahu s jakoukoliv další fyzickou či právnickou osobou;
 • nebudete zasahovat do provozu Webových stránek nebo do přístupu k nim a ani je nijak jinak narušovat;
 • nebudete přenášet či ve vztahu k Webovým stránkám jinak zpřístupňovat žádné viry, červy, trojské koně, časované bomby, spyware nebo jiný kód, soubor či program, který je škodlivý či invazivní nebo je či mohl by být určen k poškození nebo narušení jejich provozu či sledování jejich užívání, a dále ani hardware, software či vybavení;
 • nebudete omezovat či zhoršovat možnost jiných osob Webové stránky navštívit a užívat;
 • nebudete žádnou část Webových stránek upravovat, přizpůsobovat či překládat;
 • nebudete odstraňovat, zakrývat či měnit žádná autorská práva, obchodní značky či jiná majetková práva z Webových stránek;
 • nebudete používat roboty, pavouky, search/retrieval aplikace či jiné automatické a manuální zařízení k indexování, „scrapingu“, „data miningu“ a nebo žádným jiným způsobem Webové stránky nebudete shromažďovat či reprodukovat a nebo obcházet navigační strukturu či prezentaci Webových stránek.


4. Zpětná vazba

Veškerá zpětná vazba, informace, návrhy, nabídky či materiály, které nám prostřednictvím Webových stránek či v jejich souvislosti předáte (dále jen „Komunikace“), nebude společností Align považována za důvěrnou, pokud neurčíte jinak. Předáním takovéto Komunikace společnosti Align souhlasíte s tím, že Align bude mít právo bez nezbytnosti vám tuto Komunikaci přisoudit tuto Komunikaci kopírovat, zobrazovat, distribuovat a užívat.  

Zároveň nám dáváte právo založit, zobrazit či distribuovat jakákoliv autorská či jiná duševní práva ke Komunikaci anebo na ní založená. Align může takovouto Komunikaci volně užívat a/nebo neomezeně rozšiřovat za jakýmkoliv účelem. Komunikace nesmí obsahovat žádné důvěrné informace o pacientech či lékařích.

5. Úprava, pozastavení a ukončení Webových stránek

Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo Webové stránky či jejich část upravovat, pozastavit či ukončit jejich provoz a přístup k nim dle vlastního uvážení.  Můžeme například ukončit provoz Webových stránek pro všechny uživatele, pokud už nebudeme nadále poskytovat služby a produkty Invisalign ve vašem regionu nebo vám můžeme k Webovým stránkám přerušit přístup, pokud porušíte tyto Podmínky užívání.

Webové stránky můžeme dále kdykoliv aktualizovat a změnit jejich obsah. Byť vyvíjíme přiměřené úsilí k tomu, abychom informace na webových stránkách aktualizovali, upozorňujeme, že obsah na Webových stránkách může být v jakýkoliv okamžik neaktuální a že nejsme nijak povinni jej aktualizovat.

Běžný provoz Webových stránek či jejich části můžeme přerušit podle toho, jak bude třeba k provedení běžné či mimořádné údržby, k opravě chyb nebo k provedení dalších změn.

Zároveň nezaručujeme, že Webové stránky nebo obsah na nich budou prosté chyb či opomenutí a nedáváme žádné záruky, podmínky, sliby či garance (dále souhrnně jen „Příslib“), ať už explicitní či implicitní, že je obsah na Webových stránkách přesný, úplný a aktualizovaný. 

6. Další webové stránky a zdroje

Upozorňujeme, že Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran včetně sociálních sítí jako je Facebook a Twitter. Tyto odkazy jsou poskytnuty pouze pro vaši potřebu a neznamenají, že bychom tyto webové stránky nebo sociální sítě třetích stran, na které odkazujeme, podporovali. Vzhledem k tomu, že nemáme přímou kontrolu nad těmito stránkami a zdroji, neneseme odpovědnost za jejich dostupnost a ani za žádný obsah, reklamy, produkty či jiné materiály a zdroje, které jsou na nich nebo z nich dostupné. Kromě toho webové stránky třetích stran nerevidujeme, proto upozorňujeme na následující:

 • nejsme odpovědní za tyto webové stránky a za podmínky, za nichž jsou tyto stránky zpřístupněny, za pravidla ochrany soukromí na těchto stránkách a jejich obsah ani dostupnost nekontrolujeme;
 • neslibujeme nic, ať explicitně či implicitně, ve vztahu k jakémukoliv zboží a službám či informacím získaným z těchto stránek; a
 • pokud takovéto webové stránky navštívíte, je to pouze na vaše vlastní riziko.

Bez našeho předchozího písemného odkazu nemůžete na webových stránkách odkazovat ani využívat framingu či deep-linkingu ve vztahu na Webové stránky.  Každý takový souhlas podléhá určitým podmínkám. Pokud si přejete na naše Webové stránky odkázat či využít framing anebo deep-link, kontaktujte nás prosím na privacy@aligntech.com.

7. Ochrana soukromí a cookies

Naše pravidla ochrany soukromí (dostupná na http://www.invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) (dále jen „Pravidla ochrany soukromí“) vysvětlují naše pravidla ohledně sběru, užívání, předávání a zpracování vašich osobních údajů, které jsme od vás získali nebo shromáždili prostřednictvím Webových stránek (včetně toho, jak využíváme cookies). Než začnete naše Webové stránky používat, měli byste Pravidla ochrany soukromí pročíst; stejně jako tato Pravidla užití můžeme i Pravidla ochrany soukromí kdykoliv změnit.

8. Vyloučení odpovědnosti

Děláme, co je v našich silách, abychom vám poskytli informativní Webové stránky, které se vám budou příjemně prohlížet, kromě toho, kde je v těchto Podmínkách užívání výslovně uveden opak, Webové stránky jsou zpřístupněny na základě principu „jak stojí a leží“.   To znamená, že vůči vám v tomto nepřijímáme žádnou odpovědnost (viz odstavec 9 níže).   Je tedy vaší, nikoliv naší, odpovědností zajistit, že Webové stránky budou v době, kdy je budete užívat, vyhovovat vašemu zamýšlenému použití. 

S ohledem na výše uvedené nepřijímáme žádnou odpovědnost za udržitelnost či vhodnost Webových stránek pro vaše potřeby a vylučujeme veškeré explicitní i implicitní přísliby, zejména:

 • že přístup k Webovým stránkám bude nepřerušený a bezchybný;
 • že Webové stránky nebo počítačový server z něhož jsou Webové stránky zpřístupněny, neobsahují viry či jiné škodlivé součásti; a
 • přesnosti, obsahu, času, úplnosti, spolehlivosti, kvality a udržitelnosti veškerého obsahu na Webových stránkách umístěného či jejich prostřednictvím dodaného či jinak zpřístupněného.

Upozorňujeme, že existují implicitní přísliby (označované často jako „záruky“), které právně nemůžeme vyloučit.  Pro více informací o nich a o vašich zákonných právech se můžete bezplatně obrátit na poradenská centra pro spotřebitele ve státě, kde se nacházíte.  Např. v Anglii máte možnost s žádostí o více informací kontaktovat Citizens Advice Bureau.

9. Omezení odpovědnosti

Nic uvedeného v těchto Podmínkách užívání nemá za cíl vyloučit nebo omezit naši odpovědnost za úmrtí či zranění způsobené naší nedbalostí, za podvodně učiněné zkreslené prohlášení, za hrubou nedbalost nebo za jakoukoliv jinou odpovědnost, která nemůže být zákonem vyloučena nebo omezena.

Neneseme vůči vám odpovědnost za jakoukoliv škodu či ztátu způsobenou virem, distribuovaným útokem s cílem odepření služeb nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který by mohl napadnout vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo další majetek v důsledku vašeho užívání Webových stránek nebo jiných webových stránek, na které odkazují.

Berete na vědomí a souhlasíte, že provoz Webových stránek je závislý na správném a efektivním fungování internetu a na dalším vybavení a službách třetích stran (včetně vašeho zařízení a internetového prohlížeče) a že za něj žádným způsobem neručíme a neodpovídáme.

Pokud jste spotřebitel a užíváte tyto Webové stránky, upozorňujeme, že jsou Webové stránky určeny pouze pro domácí a soukromé účely.  Naše Webové stránky nesmíte užívat ke komerčním či obchodním účelům a za jakékoliv výjimečné, nepřímé, represivní či následné ztráty či škody nebo ztrátu dat, tržeb, příjmů, obchodů a pověsti neneseme odpovědnost.

10. Naše práva

Svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek užívání můžeme převést na jinou organizaci, což ale nijak neovlivní vaše práva či naše povinnosti podle těchto Podmínek užívání.

Pokud se nám nepodaří zajistit, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto Podmínek užívání, nebo pokud nebudeme vymáhat svá práva proti vám, nebo pokud tak učiníme se zpožděním, neznamená to, že jsme se takovéhoto práva vůči vám vzdali nebo že se na vás tyto povinnosti nevztahují. Pokud se rozhodneme práva vymáhat tyto Podmínky užívání nebo jejich porušení nevyužít, učiníme tak výhradně písemně.

Cílem těchto Podmínek užívání není dát práva nikomu jinému než vám a nám.

11. Právní spory

Veškeré spory spojené s těmito Podmínkami se řídí zákony Anglie a Walesu a podle nich budou vykládány. Pokud budete chtít podat žalobu týkající se těchto Podmínek užívání, je možné, že bude třeba tak učinit ve vašem jazyce a u místního soudu. O vašich právech vás bude schopna informovat místní organizace pro poradenství pro spotřebitele.

Každý z odstavců těchto Podmínek užívání funguje samostatně. To znamená, že v případě rozhodnutí jakéhokoliv soudu či odpovídajícího orgánu, že jsou některé z nich nezákonné nebo nevymahatelné, zbylé odstavce zůstávají plně platné a účinné.

12. Kontaktujte nás

 Pokud se domníváte, že došlo na webových stránkách došlo k porušení vašich autorských práv (či jiných práv duševního vlastnictví), nebo pokud se domníváte, že se zde nachází jakýkoliv obsah, který je nezákonný nebo poškozuje vás či práva třetí strany, prosím kontaktujte nás na adrese privacy@aligntech.com.

V případě jakýchkoliv dalších otázek či stížností ohledně těchto Podmínek užívání nebo Webových stránek nás prosím kontaktujte e-mailem na privacy@aligntech.com nebo korespondenčně na adrese Arlandaweg 161, 1043 HS Amsterdam, Netherlands.

Copyright © Align Technology, Inc. Všechna práva vyhrazena. Invisalign a logo Invisalign jsou registrované obchodní známky společnosti Align Technology, Inc.